Az ANTARES HUNGARY Kft. az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Az ANTARES HUNGARY Kft. (székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., adószám: 11096582-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-003508) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az ANTARES HUNGARY Kft.

Az ANTARES HUNGARY Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
  • Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi az ANTARES HUNGARY Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének az ANTARES HUNGARY Kft. általi kezeléséhez.

 

 • A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése (kivételt képez, amennyiben például pályázati előírás miatt ezt megőrizni szükséges) vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

 • A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg. A pozíció elbírálása során Önre vonatkozóan a megadott adatok, illetve elvégzett tesztek feladatok alapján profilalkotást végzünk (a munkával kapcsolatos készségeire vonatkozóan)

 

 1. A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
  • Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az ANTARES HUNGARY Kft. részére elküldte önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, így önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

 • A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az adatokat az ANTARES HUNGARY Kft. kizárólag a jelen tájékoztató levél dátumától számított 12 hónapig kezeli, azonban Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén ezen időtartam lejárta előtt bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat 12 hónapig, vagy hozzájárulásának visszavonásig kezeljük, ez után töröljük.

 

 • A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.

 

 1. Az Ön jogai
  • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
  • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ANTARES HUNGARY Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

AZ ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. AZ ANTARES HUNGARY Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az ANTARES HUNGARY Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

AZ ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az ANTARES HUNGARY Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.,
 • e-mail cím: gdpr@antares.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám:+36 62 583 510
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adataimra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és adatok kezeléséhez önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok.

 

A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adataimra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és adatok kezeléséhez önkéntesen, illetve kifejezetten hozzájárulok.