Tisztelt Partnerünk!

Az ANTARES HUNGARY Kft. a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Az ANTARES HUNGARY Kft. (székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., adószám: 11096582-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-003508) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait, mely adatkezelést Ön a tájékoztató elolvasásával tudomásul vesz.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az ANTARES HUNGARY Kft.

Az ANTARES HUNGARY Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses / jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatainak jelen tájékoztató szerinti kezelésével, úgy nem áll módunkban a számviteli bizonylatot, szerződést befogadni / kiállítani.

 

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama legalább a hatályos jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettség (a szerződés megszűnésétől számított 5, illetve számviteli bizonylat esetében 8 év), a névjegykártyák esetében 2 év.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (név, telefonszám, e-mail cím), illetve a számviteli bizonylaton feltüntetendő adatokat (név, adószám, cím) takarja.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaság munkavállalói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat – szolgáltatás kerül megküldésre) hatóságnak kerülnek továbbításra.

A törvényi / szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében egyéb harmadik felek is hozzájuthatnak az adatokhoz (így különösen könyvelő, könyvvizsgáló, futár, informatikai szolgáltató, stb.).

 

 

 

 1. Az Ön jogai
  • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
  • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ANTARES HUNGARY Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az ANTARES HUNGARY Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az ANTARES HUNGARY Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az ANTARES HUNGARY nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.,
 • e-mail cím: gdpr@antares.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 62 583 510
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.